BYGGA HUS

BYGGA HUS: FRÅN IDÉ TILL INFLYTT

STEG 1 - BUDGET OCH LÅNELÖFTE

Kontakta er bank och diskutera igenom vilket ekonomiskt utrymme ni har för att bygga ert nya hus. Banken ger er då ett lånelöfte, det är det löftet som ligger till grund för att budgetera ert husbygge. Er säljare hjälper er sedan att räkna på vilka valmöjligheter ni har inom era ekonomiska ramar.

STEG 2 - TOMTEN

Nu börjar lite av det roliga, att söka efter en lämplig tomt. Om möjligt titta på flera olika tomter. Det är inte alltid som den billigaste tomten är den som i slutänden blir den som ger lägst total byggkostnad. Känner ni er osäkera så kontakta redan här er hussäljare. När ni har hittat en tomt som verkar passa ska ni undersöka vilka bestämmelser som finns för området och den tomt ni avser att bygga på. Mäklaren brukar ha information om detta men kolla alltid själv med kommunen innan ni skriver på något köpekontrakt för tomten. Håll koll på er kalkyl, behöver marken pålas eller sprängas för att kunna bygga ett hus på så blir det extrakostnader. 

STEG 3 - VAL AV HUSMODELL

I vårt sortiment finns flera hus att välja på och skulle ingen av de befintliga modellerna passa er så har vi stor flexibilitet. Det kan vara klokt att processerna att välja tomt och välja husmodell löper parallellt. Tänk bl. a. på väderstrecken. Våra säljare hjälper er självklart med tankar och idéer kring detta.

STEG 4 - KONTROLLANSVARIG

Enligt svensk lagstiftning så krävs en kontrollansvarig (KA) när ni bygger ett nytt småhus. Den kontrollansvariges främsta uppgift att se till att kontrollplanen följs och i stort sett vara byggherrens (dina) ögon och öron. Den kontrollansvarige skall agera i enlighet med den kontrollplan som denne upprättar och som skall godkännas av kommunen vid det tekniska samrådet. Er kontrollansvarige ska godkännas av kommunen. Kostnaden för den kontrollansvarige bekostas av byggherren (av er som kund).

STEG 5 - MARKUNDERSÖKNING

För att minska risken att drabbas av oväntade extrakostnader är det bra att tidigt ta reda på er tomts förutsättningar och beskaffenhet. Med en geoteknisk undersökning får ni den information ni behöver.

STEG 6 - PRODUKTIONSKOSTNADSKALKYL

Enligt svensk lagstiftning så krävs en kontrollansvarig (KA) när ni bygger ett nytt småhus. Den kontrollansvariges främsta uppgift att se till att kontrollplanen följs och i stort sett vara byggherrens (dina) ögon och öron. Den kontrollansvarige skall agera i enlighet med den kontrollplan som denne upprättar och som skall godkännas av kommunen vid det tekniska samrådet. Er kontrollansvarige ska godkännas av kommunen. Kostnaden för den kontrollansvarige bekostas av byggherren (av er som kund).

STEG 7 - AVTAL

Vi tecknar ett avtal som beskriver vad er materialsats ska innehålla och även vilka arbetsmoment (entreprenader) som ska ingå. Avtalet innehåller naturligtvis även ritningar som visar hur huset ska se ut.

STEG 8 - BYGGLOV

När vi har ett avtal påbörjar vi processen med att fram bygglovshandlingar. Dessa visar hur ert hus kommer att se ut och hur det kommer att placeras på fastigheten. Vi sköter bygglovshanteringen och skickar de handlingar som behövs till er för påskrift. Kom ihåg! Det är ni som byggherre som ansvarar för att handlingarna är korrekta och kompletta. Kolla därför en extra gång och därefter lämnar ni in handlingarna till kommunen. För att inte riskera att försena bygglovsprocessen, se till att ha ett avtal med en kontrollansvarig och meddela oss detta, det behövs för att handlingarna ska vara kompletta. Kommunens avgifter ingår inte i huspriset utan bekostas av er.

STEG 9 -SLUTLIGT GODKÄNNANDE

När bygglovet är beviljat är det dags att göra det slutliga godkännandet som leder fram till beställningen (avropet) av ert hus. Tillsammans med er säljare sammanställer ni era slutliga val och eventuella tillval i ett dokument som vi kallar tillverkning och leveransorder (TOLO).

STEG 10 - BYGGKREDITIV

I samband med att huset beställs ber ni er säljare att uppdatera er produktionskostnadskalkyl med alla kostnader som ni vet kommer att tillkomma. Denna produktions-kostnadskalkyl kommer sedan ligga till grund för ert byggnadskreditiv. Oavsett hur byggnationen kommer att finansieras behöver vi på Nyckelhus en säkerhet, det ska vara en spärrförbindelse, bankgaranti eller liknande.

STEG 11 -AVROP

När slutlig beställning (TOLO) är gjord, spärrförbindelsen är ordnad och bygglovet är beviljat lämnas ert hus för projektering. 

STEG 12 - TEKNISKT SAMRÅD

Efter att bygglov beviljats kommer ni att kallas till ett tekniskt samråd hos kommunen. På samrådet går ni tillsammans med kommunens representant och er kontrollansvarige igenom husets konstruktion och att huset i övrigt följer gällande lagar och regler. Kommunen går även i detalj igenom er kontrollansvariges kontrollplan och godkänner den. Efter det tekniska samrådet ger kommunen startbesked och era byggnadsarbeten kan starta. Kostnaden för det tekniska samrådet brukar oftast ingå i bygglovskostnaden men hör efter med er kommun för säkerhets skull hur deras prisbild ser ut.

STEG 13 -STARTMÖTE

Tillsammans med er kontrollansvarige träffar ni er säljare och projektledare på er tomt för ett startmöte. Här sker även en överlämning från säljaren till vår projektledare. Projektledaren är den som i fortsättningen kommer att vara er kontaktperson och som nu ansvarar för att ert husbygge blir i enlighet med er beställning.

STEG 14 - ELANMÄLAN

I samband med startmötet, kanske redan innan (det kan vara lång väntetid) är det viktigt att ni gör en anmälan till ert elbolag att ni kommer att behöva elanslutning och byggström vid ert bygge. Anslutningen måste göras av en behörig elektriker. Elförbrukningen under byggnationen kallas byggström och bekostas av er som byggherre. Anslutningsavgiften varierar, exakta uppgifter får ni från vald leverantör.

STEG 15 -UTSÄTTNING

Ni behöver göra en utsättning av huset, tala om var på tomten huset och ev. garage ska stå (ska överensstämma med bygglovet). Prata med er kommun om vem som gör jobbet. De flesta kommuner kräver att utsättningen kontrolleras även efter att byggnationen är klar (sk. lägeskontroll). Utsättningsavgiften varierar och bekostas av er.

STEG 16 - PRODUKTION

Efter att fabriken gått igenom alla ritningar startar tillverkningen och ert hus tar form.

STEG 17 -PLATSBESÖK

Kommunen gör ofta sitt första platsbesök i samband med stomresning av huset. Besöket brukar bestämmas vid det tekniska samrådet.

STEG 18 - SLUTBESIKTNING

När Nyckelhus är klara med sin entreprenad kallas ni till en slutbesiktning. Den ska göras av en certifierad besiktningsman, oftast genom Gar-bo. Ni kan själva utse en besiktningsman (detta ska i så fall ske innan avrop). Vid slutbesiktningen ska den kontrollansvarige delta, då går man igenom kontrollplanen och samtliga yrkes-gruppers egenkontroller. Detta krävs för en godkänd entreprenadbesiktning. Först efter att slutbesiktningen godkänts och kommunen gjort sitt besök med sina kontroller av huset utfärdas slutbeskedet. Besiktningsmannen går även igenom de lagstadgade garantier som följer med material respektive utfört arbete.

STEG 19 - INFLYTTNING

Efter godkänd slutbesiktning gör ni din slutgiltiga betalning till Nyckelhus. Finns det anmärkningar vid besiktningen så talar besiktningsmannen om vilket belopp ni har rätt att hålla inne. Observera! Ni får inte flytta in eller ens ställa in något i huset innan ni erhållit slutbeskedet. 

STEG 20 - 2-ÅRS BESIKTNING

Inom två år från godkänd entreprenadbesiktning har ni rätt att kalla till en så kallad 2-års besiktning. Det är ni som byggherren som kallar till den och även betalar för den. Kom ihåg! Kallelsen och besiktningen måste vara gjorda inom rätt tid.

Skrolla till toppen